Radošie darbi

Radošie darbi

Lūkojies novadā: krāsojamā grāmata sākumskolas skolēniem, 2002.

Grāmatiņa veidota kā izziņas materiāls un kā krāsojamā burtnīca reizē. Sākumskolas skolēni te var krāsot un arī pierakstīt savus vērojumus, iespaidus.

Novadpētniecības darbs Trikātas pamatskolas informācijas centrā, 2008.

Metodiskais materiāls izmantojams bibliotēkas novadpētniecības darba pilnveidošanai.

Trikāta Krišjāņa Barona Dainu skapī, 2008.

Krājums dod uzskatāmu informāciju par konkrēta novada tautasdziesmām, runas īpatnībām un valodu.

Kultūrvēsturiskās tradīcijas Trikātas pamatskolā, 2011.

Metodiskais materiāls izmantojams jebkura bibliotekāra darbā, tas ir labs materiāls klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem, kuri vēlas sava mācību priekšmeta tēmu saistīt ar pagasta kultūrvēsturisko mantojumu. Darbā rodamā informācija sniedz ziņas par daudzveidīgām darba metodēm, formām un paņēmieniem vēlamā rezultāta sasniegšanā.

Latviešu un ārzemju bērnu grāmatu autori un viņu darbi, 2010.

Sastādītajā krājumā ir 43 bērnu grāmatu autoru biogrāfijas un grāmatu anotācijas. Krājums izmntojams literatūras stundās un ārpusklases lasīšanā.

Latviešu un ārzemju bērnu grāmatu autori, 2010.

Prezentācijā latviešu un ārzemju bērnu grāmatu autoru attēli.