Upes

Abuls – lielākā upe, kas tek cauri Trikātai. Savu nosaukumu tas ieguvusi no Abuliņu mājām Smiltenes pagastā, kur sākas tā izteka. Upes nosaukums izrunājams vīriešu dzimtē.

Agrāk Trikātas pagastā bijušas vairākas nelielas upītes, kas tagad saglabājušās kā novadgrāvji. Dažām upītēm vietējie iedzīvotāji atceras nosaukumus: Mutulīte, Melderupīte, Dedumu upīte. Tās ir Abula pietekas.

Savdabīgs nosaukums ir Gaujas pietekai, kas tek cauri Strenču silam – Piena atteka. Nosaukuma skaidrojumu teicēji nezin.

 

Abuls

(Abula, Abulīte)

Gaujas kreisā pieteka (Valkas, Valmieras rajonos), 52 km gara. Upe sākas Vidzemes centrālajā augstienē – Z nogāzē, tek pa Vidusgaujas ieplaku. Kritums 129 m.

Kreisās pietekas – Dranda, Nigra, Mutulīte, Lisa; labajā pusē – Nārvelis. Tās krastos Smiltene, Trikāta, Brenguļi. Trikātas apkārtnē upe, uzņēmusi vairākas pietekas, sasniedz 8 – 10 m platumu. Ietek Gaujā 6 km augšpus Valmieras.

Upe bieži pārplūst bula laikā, varbūt tāpēc tāds nosaukums vai arī no Abuliņu mājām Smiltenes pag., kur upe sākas.

Vēl teika stāsta, ka upe Abuls nosaukta kāda karavadoņa vārdā, kura uzvārds bijis Abuls. Karavīri viņu esot apglabājuši upes vidū (tajā vietā, kur tagad atrodas sala) un apbēruši ar zemi. Upi par piemiņu viņam nosauca par Abuls, bet upes vidū no tās reizes esot sala.

Citur:

http://www.upes.lv/informacija/gaujas-baseins/abuls/

http://www.mosp.lv/blog/uncategorized/gaujas-pieteka-abuls-ta-ihtiofauna/#

 

Atpiļu grāvis

Deduma kreisā pieteka Trikātas pagastā. Iztek no Atpiļu ezera.

 

Dedums

(Dedumupe)

Gaujas kreisā krasta pieteka. Garums 13 km. Iztek no Tiepeles ezera, tek cauri Veģēru pļavai, Irbītes pļavai, Strenču silam, Rušu pļavām, ietekot Gaujā.

Kreisās puses pieteka – Atpiļu grāvis.

 

Gauja

Tek pa Cēsu, Gulbenes, Alūksnes, Valkas (Zvārtavas, Valkas, Vijciema, Plāņu, Trikātas, Jērcēnu pag.), Valmieras un Rīgas raj.

Garums – 452 km, no tā Valkas raj. – 101 km.

Pietekas Valkas rajonā: labā krasta – Kaičupe, Egļupīte, Stakļupe, Strenčupīte; kreisā krasta – Vizla, Stepupe, Lašupīte, Kokšu upe, Kāršupe, Vija, Donupe, Dedums un Abuls (ieteka Valmieras raj.).

 

Inca grāvis

Lisas kreisā pieteka.

 

Līkais grāvis

Tek no Kačoru purva, ietek Abulā. Atrodas A no Trikātas centra.

 

Lisa

Abula kreisā pieteka Cēsu, Valmieras, Valkas raj. Garums 26 km, baseina platība 123 km2, kritums 124 m. Vidusdaļā tek pa Mārsnēnu purvu, lejasdaļā plašs ezerveida plūdums (tek cauri Dutkas, Pannas un Baznīcas ezeriem 4 km kopgarumā).

Pietekas: Purva grāvis (labā), Inca grāvis, Vaiģupu upīte (kreisā).

Krasti dūņaini, zemi, avotaini.

 

Melderupīte

Abula labā krasta pieteka. Tek no Kačoru purva caur Veides pļavu uz Abulu. Garums >1 km.

 

Mutulīte

(Biksēja)

Abula kreisā krasta pieteka Blomes un Trikātas pagastos. Tek cauri pļavai, kas atrodas pie Svikām.

Pietekas: Zaķīšu grāvis, Zīķupe (kreisās).

 

Nārvelis

(Narvele, Narvelis, Karvelis)

Abula labā krasta pieteka Smiltenes, Plāņu un Trikātas pagastos. Iztek no Slīpju ezera. 10 km gara.

Slīpu ezerā senāk atradusies zemūdens pils. Tanī dzīvojušas skaistas ūdens jaunavas, ko ļaudis saukuši par nārām. Dažreiz naktīs tās izkāpušas krastā un staigājušas gar ezermalu. Reiz pusnaktī, mēnesstaru vilinātas, tās aizklīdušas līdz lielceļam un sākušas uz tā rotaļāties. Tanī brīdī no meža iebraukusi kariete ar kādu svešu kungu. Nāras braucēju ieraudzījušas, kad tas jau bijis pavisam tuvu. Vecākā no jaunavām tad piesitusi trīs reizes pie zemes ar zivs astes spuru, un tūdaļ tanī vietā pavērusies ūdens sprauga. Jaunavas cita pēc citas metušās tur iekšā. Svešais kungs, gribēdams iepazīties ar mēnesgaismas apmirdzētajām jaunavām, iesaucies: “Nāras, vēl pagaidiet!”

Netālu purva pļavā pieguļnieki tobrīd ganījuši zirgus. Viņi sadzirdējuši tikai divus svešā kunga teiktos vārdus: “Nāras, vēl…” Trešais izskanējis jau zem zemes – Veļu valstī, jo tūliņ aiz jaunavām ūdenī iegrimuši arī zirgi, ieraudami līdzi karieti ar visu braucēju. Pa purvaino pļavu tecējusi maza upīte bez sava vārda, tāpēc pieguļnieki to nosaukuši par Nārveli.

(teicēja Biruta Šteinberga)

 

Piena atteka

Tek cauri Strenču silam, Gaujas pieteka. Nosaukuma skaidrojumu teicēji nezin.

 

Purva grāvis

Lisas kreisā krasta pieteka. Iztek no Dutkas purva.

 

Vaiģupu upīte

Lisas kreisā krasta pieteka.